Home Music Paris Rockers, TALIA, Set to Tour Throughout California