Tattoos

Niko Zed
Posted by Niko Zed
Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki

Skulls

Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki
Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki

Gothic cross

Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki
Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki

Psycho girl

Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki
Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki

Watercolor

Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki
Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki
Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki

Pile of skulls

Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki

Cartoon Joker

Niko Zed
Niko Zed
Enthusiast
Athens, Attiki

Cartoon Joker

Scroll to top